Na tej stronie korzystamy z cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia w przeglądarce internetowej

OK

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności K-MAGAZINE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 19 (zwanej dalej „K-MAGAZINE”) określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach wydawanej przez w/w spółkę aplikacji mobilnej „K MAG” (zwanej dalej „Aplikacją”).

 

Korzystając z Aplikacji, użytkownicy Aplikacji (zwani dalej „Użytkownikami”) akceptują zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności.

 

K-MAGAZINE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika korzystającego z Aplikacji obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez K-MAGAZINE.

 

K-MAGAZINE przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. K-MAGAZINE zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji lub w trakcie korzystania z niej może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Danymi osobowymi są dane dotyczące Użytkowników umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika, jak np. imię, nazwisko, wiek, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. K-MAGAZINE uznaje dane osobowe Użytkowników za poufne.

 

2. Dostarczając dane osobowe, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem.

 

3. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

 

4. Dane dotyczące Użytkowników Aplikacji nie będą przez K-MAGAZINE ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim. Dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. K-MAGAZINE gromadzi dane dotyczące Użytkowników w celach: komunikacji K-MAGAZINE z Użytkownikami, realizacji usługi dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności oraz informowania o takich funkcjonalnościach, administrowania Aplikacją oraz personalizacji Aplikacji, weryfikacji możliwości udostępnienia Użytkownikom treści przeznaczonych dla z góry określonego kręgu odbiorców – np. określonej grupy wiekowej.

 

5. Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez K-MAGAZINE oraz o ich poprawienie lub usunięcie.

 

6. Wszelkie przesyłane informacje, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników Aplikacji (dane statystyczne, techniczne lub jakiekolwiek inne), nie są traktowane jako poufne. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie informacje mogą być ujawnione i wykorzystane do innych celów.

 

 

 

PRIVACY POLICY

 

The following Privacy Policy of K-MAGAZINE Sp. z o.o. (head office: Warsaw 00-549,  Piękna 19, Poland) hereinafter referred to as ‘K-MAGAZINE’ governs the main principles of collecting and processing of the K-MAGAZINE’s mobile application ‘K MAG’ users’ data. K-MAGAZINE’s mobile application named ‘K MAG’ is hereinafter referred to as ‘the Application’. Application’s users are hereinafter referred to as ‘the Users’.

 

The Users, by using the Application, accept the main principles governed by this Privacy Policy.

 

K-MAGAZINE can modify this Privacy Policy as necessary. The Users should always stick to the up-to-date version of the Privacy Policy.

 

K-MAGAZINE places great importance to protecting of the Users’ privacy and to security of their personal data processing. K-MAGAZINE will protect the Users’ data in adequate way as stated below:

 

1. To start using or during usage of the Application the User may be asked to enter his/her personal data. Personal data is any information concerning a natural person, regardless for example of his/her name, age, date of birth, residence, e-mail address, phone number, by which the User can be identified personally. K-MAGAZINE finds the Users’ personal data as sensitive data.

 

2. By entering personal data the User declares data’s truthful, completeness and thoroughness in every respect.

 

3. The Users’ personal data are processing in accordance with the Polish regulation for the protection of personal data passed on the following day: 29.08.1997 (Dz.U.2002.101.926) and regulation for the rendering electronic services passed on the following day: 18.07.2002 (Dz.U.2002.144).

 

4. K-MAGAZINE will not pass on the Users’ data to the third parties. K-MAGAZINE can use the Users’ data only for the purpose it was collected. K-MAGAZINE collects Users’ data for the purposes specified below: communication between K-MAGAZINE and the Users; providing access and usage of the Application and its functionalities, informing the Users about such functionalities; administer the Application; personalizing the Application; enable use of the contents destined to the particular group of Users e.g. by referring to particular age limit.

 

5. The User can ask for access to his/her data collected by K-MAGAZINE and to modify or delete it anytime.

 

6. All collected information which are not concerning a natural person and by which the User cannot be identified personally (e.g. statistic, technical or other data) will not be considered as a sensitive data. By using the Application the User agrees to pass on such information and use them for another purposes